İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Business Ethics and CSR) PDF Print E-mail

İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Dersine Hoşgeldiniz!

Bu sayfadan dersiniz için gerekli olabilecek ve yıl içinde kullanabileceğiniz kaynaklara ulaşabilirsiniz. 

İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

(Business Ethics and Corporate Social Responsibility)

İşletme Bölümü

5. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi - Seçmeli

Dersin Amacı

Geleceğin yöneticilerine, özellikle günümüzde göz ardı edilen İş Ahlakı kavramını tanıtmak, İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramlarının bir işletmenin başarısı üzerindeki etkilerini açıklamak.

Ders İçeriği

 • Bir Bilim Dalı Olarak Ahlak (Ahlak Kavramı, Ahlakın Diğer Bilim Dalları ile Etkileşimi)
 • Bireysel ve Toplumsal Açıdan Ahlak (Ahlaki Sorunlar ve Etkileri, Doğru Olanı Belirleme)
 • Ahlak Teorileri (Teleolojik Teoriler (Egoizm Teorileri, Erdem Ahlakı, Faydacılık Teorisi), Deontolojik Teoriler (Kant Ahlakı, Haklar Teorisi, Adalet Teorisi, Relativist Teoriler) )
 • İş Ahlakı Kavramı ve Tarihsel Gelişimi (İş Ahlakının Tanımı ve Niteliği, Tarihsel Gelişimi)
 • İşletmelerde Ahlak Yönetimi ve Kurumsallaşma (Yönetsel Açıdan Ahlak, Yöneticilerde İş Ahlakı, İşletmelerde Ahlak Yönetimi, İş Ahlakının Kurumsallaşması, Örgüt Kültürü Açısından İş Ahlakı)
 • Çeşitli Açılardan İş Ahlakının Değerlendirilmesi (Hissedarlar, Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Rakipler, Sivil Toplum Kuruluşları, Devlet)
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramı ve Gelişimi, Sosyal Sorumluluk Alanları, Sosyal Sorumluluk Yönetimi
 • İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi
 • Yöneticiler Açısından İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 Dersin İşlenişi (Kurallar)
 • 1 Dönemlik bir ders (yaklaşık 12 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.
Değerlendirme Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:
 • Ara Sınav Notu: % 30
 • Yıl İçi Etkinlik (Ödev+Quiz): % 20
 • Final Notu: % 50 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

  

Kaynaklar 

Ders Kitapları:

 • AKTAN, Coşkun Can, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, İGİAD Yayınları, 2007.
 • ARGÜDEN, Yılmaz, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, 1.Baskı, İstanbul: AR-GE Danışmanlık A.Ş.,  Ekim 2002.
 • ARSLAN, Mahmut, İş ve Meslek Ahlakı: Dünya ve Türkiye Örnekleri, 3. Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2012.
 • AYDEDE, Ceyda, Yükselen Trend Kurumsal Sosyal  Sorumluluk, İstanbul: MediaCat Kitapları, Mart 2007.
 • COŞKUN, Gül, Kurumsal Pazarlama ve Sosyal Sorumluluk, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2010.
 • Harvard Business Review, Şirket Ahlakı, Çev: Cemal Engin, İstanbul: MESS Yayınları No: 466, 2005. 
 • KOTLER, Philip; LEE, Nancy, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çev. Sibel Kaçamak, İstanbul: Mediacat Yayınları, 2013.
 • ÖCAL, Aslan Tolga, İşletmelerin Sosyal Sorumluluğu: Ahlaki Bir Değerlendirme, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2007.
 • ÖZGEN, Ebru, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri,  İstanbul: Maviağaç Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.
 • ÖZGENER, Şevki, İş Ahlakının Temelleri: Yönetsel Bir Yaklaşım, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2009.
 • PORTER, Michael E.; KRAMER, Mark R, Şirketlerin Toplumsal Sorumluluğu: Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, Çev. Murat Çetinbakış, İstanbul: MESS Yayınları, Aralık 1995.
 • TEVRÜZ, Suna (Ed.), İş Hayatında Etik, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2007.
 • TORLAK, Ömer, Pazarlama Ahlakı: Sosyal Sorumluluklar Ekseninde Pazarlama Kararları ve Tüketici Davranışlarının Analizi, 4.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2009.

 

 • BOYLAN, Michael, Ethical Issues in Business, Fort Worth: Harcourt Brace, 1995.
 • De GEORGE, Richard T., Business Ethics, New Jersey: Prentice Hall, 2009. 
 • FREDERICK, William C, Corporation Be Good!: The Story of Corporate Social Responsibility, USA: Dog Ear Publishing, 2006.
 • HARRISON, Michael R., An Introduction to Business and Management Ethics, New York: Palgrave Macmillian, 2005.
 • HAWKINS, David, Corporate Social Responsibility: Balancing Tomorrow’s Sustainability and Today’s Profitability, New York: Palgrave Macmillam St. Martin’s Press, 2006.
 • TREVINO, Linda K., NELSON, Katherine A., Managing Business Ethics: Straight Talk About How to Do it Right, USA: John Wiley & Sons, 2010.

Okumalar:

 • ARSLAN, Mahmut, Etkileşenler, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2007.
 • BAKAN, Joel, Şirket: Kar ve Güç Peşindeki Patolojik Kurum, Çev: Rahmi ÖĞDÜL, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007. 
 • DURKHEIM, Emile, Meslek Ahlakı, Çev: M. Karasan, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayını, 1986. 
 • SEN, Amartya, Etik ve Ekonomi, Çev: Ali SÜHA, İstanbul: Doğan Kitap, 2003.
 • WEBER, Max, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Çev: Milay KÖKTÜRK, Ankara: BilgeSu Yayıncılık, 2011.
 
 

Search